BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

GIÚP ĐỠ NGƯ DÂN CHIẾU SÁNG,NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN, CÁC NGHỀ THỦY CANH